Protokoll fört vid Strömmadals Vägförenings Årsmöte

 

Datum: 2009-04-21

Plats: Högstadiets matsal, Hemmestaskolan, Hemmesta

Närvarande: 38  personer representerande 31 fastigheter

 

 1. Ordföranden Bengt Skugge hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Dagordningen fastställdes.

 

 1. Årsmötet ansågs behörigen utlyst.

 

 1. Till respektive mötesordförande och sekreterare valdes sittande; Bengt Skugge och Helén Ohlson.

 

 1. Till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet valdes Helena Aro och Angela Stade.

 

 1. Röstlängd. Följande fastigheter var representerade på stämman: 1:054, 1:133, 1:137, 1:141, 1:142, 1:147, 1:149, 1:157, 1:158, 1:159, 1:160, 1:163, 1:164, 1:165, 1:170, 1:172, 1:178 , 1:181, 1:182, 1:183, 1:186, 1:193, 1:194, 1:195, 1:202, 1:215, 1:216, 1:238, 1:239, 1:243, 1:245.

 

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse samt den ekonomiska redovisningen föredrogs av ordförande och kassör och godkändes.

 

 1. Revisorernas berättelse föredrogs av Bo Hellqvist och godkändes.

 

 1. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

 1. En motion inkommen angående dikesrensning hänfördes till den kommande
  vägsynen i maj samt till vägförändringar i samband med kommunalt VA.

 

 1. Förslag till oförändrad omkostnadsersättning för styrelsen godkändes.

 

 1. Förslag till oförändrad omkostnadsersättning för revisorerna godkändes.

 

 1. Styrelsens förslag till arbetsplan för 2009 godkändes. Kommentar: styrelsen kommer att intensifiera siktröjning samt att klarlägga Kroksjöns vattennivå.

 

 1. Efter viss diskussion beslutade årsmötet att med bibehållande av 2008 års utdebitering godkänna styrelsens föreslag till inkomst- och utgiftstat för 2009.

 

 1. Valberedningens förslag till styrelse för 2009 godkändes enligt följande:

Ø       Omval Ove Ericsson 2 år.

Ø       Omval Helén Ohlson 2 år

Ø       Fyllnadsval Lars Hedrén 1 år

Ø       Nyval Jan Eliasson 2 år

Ø       Jan Castenvik 1 år kvar av mandatperioden

Valberedningens förslag till styrelsesuppleanter för 2009 godkändes enligt följande:

Ø       Nyval Bertil Johnson 2 år

Ø       Nyval Helena Aro 2 år

Ø       Angela Stade 1 år kvar av mandatperioden

Ø       Klas Thorén 1 år kvar av mandatperioden

Ø       Härutöver valdes Bengt Skugge 1 år som adjungerad suppleant

 

 1. Valberedningens förslag till styrelseordförande godkändes, nyval Ove Ericsson på 1 år

 

 1. Valberedningens förslag till revisorer och revisorsuppleant godkändes enligt följande:

Ø       Omvald Catrin Furubom 2 år som revisor

Ø       Bo Hellqvist 1 år kvar av mandatperioden

Ø       Omvald Stefan Andersson 1 år som revisorssuppleant

 

 1. Valberedning: Dan Bohlin och Monika Jonsson (omvalda för 1 år) samt nyval av Martin Janhäll för 1 år. Monika Jonsson är sammankallande.

 

 1. Arbetsdagskommitté för år 2009 består av Ove Eriksson samt Jan Eliasson, med support ifrån resten av styrelsen. Datum för arbetsdagarna faställdes till 6 juni kl 9-13, 8 juni kl 18-21 samt den 5 sep kl 9-13.

 

 1. Information om detaljplan m.m för Strömmadal och Västeräng. Utvecklingsgruppen består av Klas Thorén (sammankallande), Anna H Pegelow samt Leif Larsson. Klas Thorén informerade om arbetsgruppens arbete och om kommunens planer för vårt område. Information av minnesanteckningar återfinnes på föreningens hemsida http://www.strommadal.se/, klicka på Utvecklingspruppen.

 

 1. Ordförande redogjorde för gällande regler angående trädfällning inom områdets allmänna ytor samt om styrelsens överväganden att teckna ett skötselavtal mellan vägföreningen och Hellmans dödsbo. Översyn av området kommer att göras under våren 2009 av vägföreningen styrelse samt representant från dödsboet så att regler sätts upp på vad vägföreningen kan ta ansvar för och vad dödsboet måste ansvara för. Tills vidare måste all trädfällning i grönområdet göras efter samråd med styrelsen.

 

 1. Protokoll från årsmötet kommer att anslås på hemsidan samt på postställe 1.

 

 1. Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet:                           

 

 

__________________________________________________________ 

Helén Ohlson, Sekreterare                                 Bengt Skugge, Ordförande

 

Justerare:

 

 

 

 __________________________________________________________

Helena Aro                                                     Angela Stade